خدمات - خدمات پیک و تحویل کالا چاپار

کارکنان خدمات پیک و تحویل کالا چاپار در پیشگاه خدواند متعال و به منظور تکریم مشتریان و جلب رضایت ارباب رجوع خود را مقید به اصول زیر دانسته و در این راستا پیمان می بندیم:
 
1-  در ارائه خدمات صادقانه به مشتریان نهایت تلاش خود را به کار گیریم.
 
2-  شعار مشتری مخوری و شعار حق با مشتری است را در کلیه امور در نظر قرار دهیم.
 
3-  مشتریان را با حقوق خود  و نحوه ارائه خدمات آشنا نمائیم.
 
4-  تکریم ارباب رجوع را نصب العین قرار دهم.
 
5-  به موقع منظم و آراستگی ظاهری در محل کار حاضر شویم.
 
6-  احساس مسئولیت و تعهد به شرکت و اهداف آن را در خود بپرورانیم.
 
7-  تمامی همت و تلاش خودش را در ارائه خدمات مناسب ، سریع و با رویکرد افزایش بهره وری به کار گیریم.
 
8-  فرآیند و روش های انجام کا را با هدف ارتقاء کمی و کیفی خدمات و جلب رضایت مشتری به صورت مستمر بهبود بخشیم.
 
9-  درایجاد نگرش مثبت مشتریان به شرکت  کوشش نمائیم.
 
10-برای انسجام وظایف مطلوب  همواره دانش و مهارت  خود را  ارتقاء دهیم .
 
11-در حفظ و پاکیزگی و زیبایی محیط کار و وسایل نقلیه و تجهیزات اهتمام ورزیم.
 
12-درهمه حال رعایت اخلاق اسلامی  را نصب العین خود قراردهیم.