کتابخانه

از دیگر امکانات کافی شاپ دریا کتابخانه می باشد که مشتریان می توانند از آن بهره ببرند.