خدمات

خدمات شرکت رادین شامل موارد زیر است.

 

- برگزاري دوره هاي آموزشي تخصصي در داخل و خارج از کشور

- ارائه خدمات مشاوره اي فني و تخصصي

- برگزاري سمينارها و کنگره هاي تخصصي و فني