خدمات 


عمده خدمات شرکت عبارتند از:

  • پذیرش شرکت ها در بورس ها
  • عرضه و انتشار عمومی اوراق بهادار شرکت ها
  • ارزشگذاری شرکت ها
  • ارزیابی پروژه ها
  • عرضه و انتشار اطلاعات مالی و اقتصادی پردازش شده
  • سبدگردانی و تشکیل صندوق های سرمایه گذاری
  • طراحی و اصلاح نظام مالی شرکت ها
  • تهیه برنامه کسب و کار
  • تهیه گزارشات افزایش سرمایه

در حال حاضر شرکت بیش از 20 پروژه بزرگ در حوزه های؛ اصلاح نظام مالی، مدیریت ریسک، طراحی پایگاه داده های تخصصی مالی-بانکی، سبدگردانی و تاسیس صندوق و ... را با موسسات بزرگ کشور در دست اجرا دارد.