تلفن : 88520066000

تیم درمانی

 

تیم درمانی ما مجموعه ای متشکل از کارشناسان و کارشناسان ارشد ودکترای تغذیه و همچنینن چندین پزشک متخصص طب سنتی و همچنین پزشک عمومی و متخصص داخلی و فوق تخصص غدد و متابولیسم میباشند که هر یک از این متخصصین در زمان ضروری بر حسب مشکلات بیماران در مسیر در مان یاری کننده میباشند.