پلو های ایرانی

 

 

 

باقالی پلو با ماهیچه

ماهیچه گوسفندی مخصوص -برج اعلای ایرانی زعفرانی با باقالی تازه -کره محلی

24500 تومان

 
 
 

 

 

 

  زرشک پلو با مرغ

مرغ تازه -برج اعلای ایرانی زعفرانی -کره محلی

    25800 تومان

 
 
 

 

 

 

 سبزی پلو با ماهی سفید
   
    ماهی سفید مزه دار برج اعلای ایرانی زعفرانی با سبزی تازه -کره محلی

 24000 تومان

 
 
 

 

 

 

 لوبیا پلو
 
    گوشت راسته گوسفندی  -برج اعلای ایرانی زعفرانی با لوبیا تازه -کره محلی

   23000 تومان

 
 
 
 

 

 

ته چین مرغ

مرغ مزه دار شده -برج اعلای ایرانی زعفرانی -کره محلی

18000 تومان

 

اخبار سفره خانه صبا