دعاوی خانواده

ارائه مشاوره در دفتر حقوقی کیمیا در دو شکل زیر صورت می‌پذیرد:

1- مشاوره و بررسی موضوعات جاری و مبتلا به جامعه و در اختیار گذاردن اطلاعات حقوقی به موکلین به صورت جامع به منظور پیشگیری از بروز مشکلات احتمالی

2- ارائه مشاوره قبل از هرگونه اقدام حقوقی ( در دادگاه‌ها، مراجع ثبتی، شهرداری و ...) وبررسی و ارائه بهترین و سریعترین راه ممکن برای حصول نتیجه باور داریم چون توانسته ایم.

 

دعاوی حقوقی

نام دیگر فرم تشکیل پرونده حقوقی دادخواست است که این فرم شامل ستون هایی به شرح نام خواهان ، نام خوانده ، خواسته ، دلایل و منضمات و قسمت شرح داد خواست می باشد.در ذیل تعدادی از دعاوی حقوقی جهت توضیحات بیشتر بیان شده است.داد خواست هایی که به عقود و قراردادها مربوط می شود عبارتند از : تحویل اسناد رسمی و تحویل مبیع ، ابطال معاملات ، دستور جلوگیری از نقل و انتقالات صورت گرفته (به صورت موقت) ، صدور قرار تامین خواسته در اموالی که غیر منقول باشند ، خلع ید ، قلع و قمع ، مطالبه اجرت المثل ایام تصرف ، مطالبه دیون و خسارات ، فسخ قرار داد، استرداد مورد معامله ، اثبات مالکیت ، دادخواست تخلیه ، افزایش اجاره بها و ... . مورد بعدی در  دعاوی حقوقی  دادخواست های اسناد سجلی است .

دعاوی ملکی

ملک مشاع ، اخذ به شفعه ، اراضی موات ، تخلیه ، خلع ید ، رفع ممانعت از حق ، رفع مزاحمت از حق ، تجویز انتقال منافع ، دعاوی مربوط به منابع طبیعی ، دعاوی مربوط به شهرداری ، همچنین دعاوی ملکی  شامل مطالبه حق سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت ، الزام به فک رهن ، اخذ صورت مجلس تفکیکی ، اخذ پایان کار ، دعاوی مربوط به موقوفات ، تعدیل اجاره بها ، مطالبه اجرت المثل ، تنفیذ مبایعه نامه نیز می باشد . به عنوان نمونه چنانچه شرکای ملک مشاعی قصد دارند ملک را از حالت مشاع خارج نمایید می بایست تقاضای افراز ملک را ابتدا از اداره ثبت محل وقوع ملک نموده و چنانچه ملک غیر قابل افراز تشخیص داده شد با مراجعه به دادگاه و اخذ دستور فروش ، ملک از طریق مزایده و بر مبنایی قیمت کارشناسی فروخته می شود .