888888  (021)  98+  

تست اتوکلاو

تست اتوکلاو Steam Monitor کلاس 6

اندیکاتور بخار استریل کننده

نوار تست اتوکلاو   Steam Monitor  کلاس  6 ،بهترین راه از شاخص های شیمیایی برای استریل کردن است.

کلاس۶: این نوع اندیکاتور هم حداقل به ۲ شاخص حساس است نظیر کلاس ۴ و ۵ با این تفاوت که دقت تغییر رنگ و نحوه تغییر رنگ متفاوت است. ضریب حساسیت ۶٪ و نوع تغییر رنگ آن بسیار ناگهانی است. ۴′ – (۴′ × ۶٪) ≈ ۳′, ۴۵′′ این فرمول نشان می‌دهد که زمان شروع تغییر رنگ از ۳ دقیقه و ۴۵ ثانیه شروع می‌شود. بجز عواملی که ذکر کردیم در کلاس ۶ تولید کننده‌های مختلف با استفاده از فناوریهای گوناگون اندیکاتورهای حساس به فشار، غلظت بخار و سایر عوامل را که در اندیکاتورها متنوع است تولید کرده‌اند.

ویژگی ها :
در 135 درجه سانتیگراد: 3.5 دقیقه
در 121 درجه سانتیگراد: 15 دقیقه
RH 30-70%
تعداد در بسته : 250 عدد 

قیمت : 21,000 تومان