درباره ما

انسان از آغاز خلقت تا کنون برای ارزیابی وقایع گذشته و پیش بینی آینده نیاز به حسـابگری و استفاده از اطلاعات داشته و دارد. حسـابداری محصول نیاز انسان به حسـابگری و استفاده از اطلاعات است که تحت تاثیر محیط فعالیت تجاری خود شکل می گیرد.
فراهم ‌آوردن اطلاعات مالي منسجم و به ‌هنگام را مي‌توان يكي از مهم‌ترين دغدغه‌هاي سازمان‌ها و موسسات اقتصادي به حساب آورد. اين گروه از اطلاعات مجموعه‌ي عمليات سازمان‌ها و موسسات ياد ‌شـده را در قالب مقادير مالي بيان مي‌كنـد و زمينه‌هاي لازم براي كنترل و برنامه‌ريزي‌هاي مديريت را مهيـا مي‌سـازد که این وظایف در حیطه کاربری حسابداری مالی می باشـد. حسـابداری دانشی است که موضوعش فهم رویدادهای مالی و به اعداد تبدیل کردن این رویدادها است. حسـابداری فن جمع آوری اطلاعات، ثبت، طبقه بندی، تلخیص و تجزیه و تحلیل و نتیجه ­گیری از این اطلاعات می باشـد. وظیفه حسـابداری مالی در نگاه اول ثبت رویدادها و فعالیت های مالی، پردازش تجزیه و تحلیل و ارائه ی نتایج این عملیات در قالب صورت های مالی اسـت، اما هدف از حسـابداری مالی در تعریفی گسـترده تر، تامین اطلاعات مالی برای تصمیم گیری های اقتصـادی اسـت. در واقع حسـابداری مالی با تهیـه اطلاعات حیاتی، امکان انتخـاب مناسب ترین کاربرد منابع سـازمان جهت انجام فعالیت­ های اقتصـادی و تجـاری را برای تصمیم گیرندگان فراهم می کنـد.
اين روند شتاب آميز در دانش حسابداري به نوبه ی خود، منجـر به گسترش دوره هاي متفاوت آموزشي در رشته حسابداري گرديده است، در اين راسـتا دپارتمان حسابداری و مالی موسسه حسابداری هدف، با شناسايي نيازهاي آموزشي مؤسسات، شركتها و افراد و با بهره گيري از توان علمي و عملي مجموعه ای از اسـاتید متخصص و مجرب، دوره هاي متنوع آموزشي در کلیه ی زمینه های مالی و حسـابداری را براي سطوح مختلف متقاضیان طراحي و اجرا نموده اسـت. ارائه ی دانش و مفاهيم روز همراه با آخرین استانداردهای حسـابداری، با تأكيد بر جنبه هاي كاربردي وعملی بودن آموزش واستفاده از داده های واقعی و همچنین آمادگی شـغلی و با استفاده از شـيوه هاي نوين تدریس از ویژگیهای بارز آموزش در این دپارتمان اسـت.

 • اطلاعات دوره
 • نام دوره: آموزشگاه حسابداری – دوره های حسابداری
 • مهارت پیش نیاز: ندارد
 • نوع مدرک: برتینا - فنی و حرفه ای
 • شیوه برگزاری:
 • روز و ساعت: یکشنبه،سه شنبه 
  17:00 الی 20:00
 • مدت زمان دوره: 100 ساعت
 • تاریخ شروع: بهار 94
 • شهریه: 1,310,000 تومان
 •