درباره ما

در راستای نیل به اهداف متعالی و تحقق ارزشهای ایرانی در سال 73 وارد حرفه صنایع دستی شده و اقدام به بازار یابی و فروش آن نمودیم در سال 82 بر آن شدیم که این فعالیت خود را جهانی کرده و صنایع دستی ایرانیان  را به دنیا بشناسانیم و در سراسر دنیا به راحتی توزیع کنیم.

هدف ما حمایت از تولید کنندگان و هنرمندان ایرانی است. متاسفانه در چند دهه اخیر به دلیل رکود صنعت گردشگری و کاهش چشمگیر توریست در ایران عزیزمان به صنف تولید کنندگان صنایع دستی اجحاف زیادی شده است.

ما ایرانیان دست به دست هم میدهیم تا میراث نیاکان هنرمند مان را زنده نگه داریم که رونق فروش صنایع دستی  یعنی تولید بیشتر  و انگیزه بیشتر برای یادگیری این هنرها باشد که به یاری خدا تحقق یابد.