کارگاه های آموزشی

کارگاه محیط زیست ۰-۶ سال

موزش کودکان درباره طبیعت نه تنها یک کار خوب بلکه امری حیاتی برای اینده فرزندان مان و تمام جانداران است.

کودکان به طور طبیعی کنجکاو و اماده اشنایی با طبیعت هستند، اما در جامعه‌ای که به طور روزافزون به سوی شهری شدن پیش می‌رود ما باید برای کمک به کودکان در ایجاد ارتباط با طبیعت و اشنایی با محیط زیست، اگاهانه فرصت‌هایی را ایجاد کنیم.

این روزها اشنایی با طبیعت به طور جدایی‌ناپذیری با اگاهی از تغییر اب و هوا و مشکلات زیست محیطی دیگر در ارتباط است. تغییر اب و هوا موضوعی نگران‌ کننده و بحث برانگیز در میان بزرگسالان است و اغلب در این زمینه اخبار وحشتناک و مصیبت‌باری از رسانه‌ها به گوش می‌رسد. این مشکلات وسیع اند، درکشان دشوار است و می‌توانند باعث بروز احساسات شدیدی مانند ترس، اضطراب، سرخوردگی، خشم و یاس شوند. 


 

دوره مطالعات فرهنگی

دوره‌ی آموزشی مطالعات فرهنگی با تدریس دکترامین رنجبر در فروشگاه کتاب سپیدار برگزار می‌شود. مطالعات فرهنگی بر اساس چرخشی پارادایمی مفهومِ «فرهنگ» را هدفِ نقد قرار می‌دهد. این دوره، با طرحِ تعریفی نو از «فرهنگ» (و بررسی تفاوت آن با طبیعت) آغاز و مباحثی مانند هویت، ایدئولوژی و قدرت به عنوان پیش‌زمینه‌ی بحث معرفی می‌شود. سپس سویه‌های طبقاتی، هویتی، ایدئولوژیک، نشانه‌ای و گفتمانی مطالعات فرهنگی مرور می‌شود. برای این منظور، خاستگاه این سویه‌های فرهنگی در اندیشه‌ی انتقادی مکتب فرانکفورت و مساله فرهنگ عامه، دیدگاه‌های مرکز مطالعات فرهنگی معاصر، رویکردهای ماتریالیسم فرهنگی و تاریخ‌گرایی نو، تحلیل انتقادی گفتمان و نشانه‌شناسی فرهنگی دنبال خواهد شد. برای هر یک از این رویکردها روش‌شناسی معرفی می‌شود و متون ادبی، هنری، فرهنگ عامه و زندگی روزمره برای تحلیل مورد مطالعه و نقد قرار می‌گیرد.