مراکز زیرمجموعه

بیمارستان مهرآرا

کلینیک چشم پزشکی مهرآرا

کلینیک دامپزشکی مهرآرا

کلینیک دندانپزشکی مهرآرا