پژوهش ها

. . .

 مطالعات و تحقیقات انجام شده

  1. شناسایی اولویت تحقیقاتی (همکار طرح). ۱۳۷۹
  2. بررسی نظام تربیت معلم قرآن در آموزش غیر رسمی. ۱۳۸۰
  3. بررسی وضعیت موجود و مطلوب کشور.۱۳۸۰
  4. بررسی و تحلیل  تبلیغی. ۱۳۸۰
  5. نیاز سنجی آموزشی و طراحی نظام آموزش کارکنان  اسلامی. 1380
  6. ارزشیابی عملکرد دانشگاه تهران. ۱۳۸۱
  7. بررسی وضعیت موجود آموزش در سطح کشور. ۱۳۸۱ 
اطلاعات تماس :
آدرس : دفتر استاد رحمانی:تهران ، خیابان شریعتی ،کوچه نوید ، پلاک54
تلفن : 265566221
ایمیل : rahmani@rah.com