null

 
null
 
درباره ما

گروه نرم افزاری نیک پردازان آریا با همکاری جمعی از کارشناسان حوزه فناوری اطلاعات و با هدف تولید سیستمهای اتوماسیون سازمانی پا گرفت و با توجه به تجربیات گذشته بدنه کارشناسی شرکت، در فاصله کوتاهی موفق به تولید طیف وسیعی از محصولات نرم افزاری جهت مکانیزه کردن حوزه های مختلف مالی و اداری شد. ویژگی شاخص این محصولات پشتیبانی نسبتا کامل از عملیات بخشی و فرا بخشی در شرکتها و موسسات خصوصی و دولتی است به گونه ایکه می تواند طیف وسیعی از نیازهای نرم افزاری یک سازمان مدرن را پوشش دهد. میزان انعطاف و اندازه پذیری این محصولات به گونه ای است که خریداران محصولات نیک پردازان آریا گستره وسیعی از کسب و کارهای کوچک تا سازمانهای بزرگ دولتی را شامل می شود. سازمان الکترونیک نیک پردازان آریا ، راه حل موثر ما جهت اتوماسیون فراگیر سازمانی است. این راه حل مبتنی بر استقرار کلیه زیرسیستمهاینیک پردازان آریا در واحدهای عملیاتی سازمان و پشتیبانی فراگیر از ارتباطات بین واحدی بر اساس مدیریت فرآیندهای سازمانی، موتور گردش کارنیک پردازان آریا ، آرشیو متمرکز مستندات سازمانی و استفاده از پایگاه اطلاعاتی واحد سازمان عمل می نماید.
 

محورهای اصلی فعالیت شرکت عبارتند از:
1- ارائه راه حلهای اتوماسیون سازمانی جهت سازمانها و موسسات بزرگ خصوصی و دولتی
2- ارائه محصولات اتوماسیون عملیات مالی اداری شرکتها و سازمانهای متوسط
3- ارائه سیستمهای متناسب با عملیات کسب و کارهای کوچک
4- ارائه خدمات در زمینه امنیت اطلاعات، طرحهای فناوری اطلاعات و مدلسازی فرآیندهای سازمانی


گروه نرم افزاری نیک پردازان آریا با هدف توسعه سیستم های نرم افزاری در حوزه های مختلف مالی و اداری در بخش های دولتی و خصوصی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮدرا متمرکز نموده است.اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ از بدو شکل گیری خود بر آن بوده که ﺑـﺎ ﺑﻬـﺮه ﮔﯿـﺮي از ﺗـﻮان ﻋﻤﻠـﯽ وﺗﺠﺮﺑـﻪ ﻣﺘﺨﺼﺼـﯿﻦ ضمن دستیابی به ﺷﻨﺎﺧﺖ صحیح از ﻧﯿﺎزﻫﺎي خریداران وبا بهره گیری از دانش وروش های کارآمد ، ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﮐﺎﻣﻼ ﮐﺎرﺑﺮدي ﻗﺎﺑﻞ اﻃﻤﯿﻨﺎن وﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻ دراﺧﺘﯿﺎرخریداران ﺧﻮدﻗﺮاردﻫﺪ.ﮔﺮوه ﻧﺮم اﻓﺰاري نیک پردازان آریا راه حصول به اهداف تعیین شده را در پرتو رعایت اصول حرفه ا ی و اخلاقی زیر دانسته و رمز موفقیت و حضور قدرتمند خود در بازار و نیز قرار داشتن در زمره پیشتازان صنعت فن آوری اطلاعات را ناشی از وفاداری به ارزشهای سازمانی زیر می داند:

 ارزشهای سازمانی گروه نرم افزاری نیک پردازان آریا

1- خشنودی خریدار تضمین و تایید درآمد پاک ماست.
2- ارتقاء سطح کیفی محصولات و کارآفرینی دو هدف بنیادین ماست.
3- عرصه رقابت تجاری محدود به ارزشهای اخلاقی است.
4- سرمایه گذاری و مشارکت ما بر مبنای صداقت و امانت است.
5- سرمایه ما منابع انسانی و اعتماد و اطمینان خریدار است.
6- سازمان متعهد به رشد همه جانبه همکاران خود می باشد.
 

در حال حاضر اين شرکت افتخار همکاري با بيش از یکصد و پنجاه پرسنل تمام وقت در سطح کشور را دارد که در واحدهاي فنی، پشتیبانی، آموزش، فروش، مالي اداري مشغول به فعاليت هستند و افتخار ارائه محصولات نرم افزاري و خدمات متنوع در زمينه فن آوري اطلاعات به بيش از دو هزار و پانصد موسسه دولتي و خصوصي، کارخانجات توليدي، موسسات تجاري و خدماتي را در طول بيش از يک دهه فعاليت مستمر در کارنامه خود جاي داده است.